Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Individ og samfunn > Samfunnsplanlegging

Samfunnsplanlegging

Samfunnet er hele tiden i endring.  For å kunne styre utviklingen slik kommunens ønsker, er det viktig å ha gode hjelpemidler i planleggingen.  Rikspolitiske bestemmelser, fylkesplaner og kommunale vedtak er grunnsteiner i en kontinuerlig prosess om samfunnsplanlegging.

Alle kommuner skal gjennomføre planlegging med sikte på å samordne fysisk, sosial, økonomisk, esteisk og kulturrell utvikling i kommunen.  Planleggingen skal ha en langsiktig og en kortsiktig del.

Den langsiktige deler handler handler om mål for utviklingen i kommunen, retningslilnjer for sektorene i kommunen og en arealdel som viser arealbruken. 

Den kortsiktige delen handler om den kommunale aktiviteten de nærmeste årene. 
Kommuneplanen skal rulleres minst en gang i hver valgperiode.

Plan- og bygningsloven fra 2008 er den sentrale lov for offentlig styring av all planlegging i kommunen.

Ved hjelp av offentlige og private reguleringsplaner, samt mer detaljerte utbyggingsplaner bestemmer kommunen hvordan areal skal utnyttes.  I planprossessen blir det lagt vekt på innsyn og medvirkning fra innbyggerne.  


Samfunnsplanlegging
Samfunnsplanlegging
Publisert av Grete Taarneby. Sist endret 01.11.2012

Relaterte ressurser

Artikkel med kontaktperson (1)

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering