Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Barn og familie > Barnevern og familievern

Barnevernstjenesten

Fra 1. juni 2009 ble barneverntjenestene i Grue, Åsnes og Våler en felles tjeneste lokalisert i rådhuset på Flisa. Vi heter nå Solør barneverntjeneste.

Adresse: Rådhuset, Rådhusgt. 1, 2270 Flisa
Telefon: 62 95 66 00

Barneverntjenesten skal:
Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner og skal sikre at barn/unge som lever under forhold som kan skade deres helse/utvikling får hjelp og omsorg.
Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Barnevernet skal samarbeide med andre instanser som skole, barnehage. PPT, BUP, helsestasjon m.m., slik at både barn og familie får best mulig helhetlig hjelp.

· Gi råd og veiledning
· Treffe vedtak i henhold til lov om barneverntjenester
· Iverksette og følge opp tiltak

Dersom du ønsker å snakke med noen i barneverntjenesten om barn- eller familiespørsmål er vi tilgjengelige på telefon hver dag i åpningstiden. Dersom spørsmålene ikke tilhører vårt arbeidsområde, vil du bli veiledet videre.
Barneverntjenesten behandler også søknader om adopsjoner.

Meldinger til barneverntjenesten
Alle kan henvende seg til barneverntjenesten på vegne av barn og unge, der det er grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Som privatperson kan man være anonym. Henvendelsen kan gjøres skiftlig eller muntlig.
Offentlige ansatte har plikt til å melde til barneverntjenesten om barn der det foreligger en alvorlig bekymring knyttet til omsorg eller atferd.
Ved mottak av meldingene vurderer barnverntjenesten om det skal iverksettes en undersøkelse. Hensikten er å kartlegge om barnet får tilstrekkelig omsorg. Eventuelle tiltak kan først iverksettes etter at undersøkelsen er gjennomført.

Tiltak
Barneverntjenesten skal når det finnes grunnlag for det, iverksette både hjelpetiltak og omsortstiltak. Hjelpetiltakene er frivillige. De vanligste hjelpetiltakene er støttekontakt, besøkshjem, avlastning, barnehageplass, støtte til fritidsaktiviteter Hjelpetiltakene er frivillige. Hjelpetiltakene er ment å bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter.

I noen tilfeller kan ikke barnet bo hos sine foreldre. Omsorgstiltak som fosterhjem og institusjoner iverksettes for barn og unge som på grunn av omsorgsproblemer eller atferdsproblemer ikke kan bo sammen med sin familie/foreldre, for en kortere eller lengre periode. Vedtak om omsorgtiltak fattes av fylkesnemda for sosiale saker. Fylkesnemda er et forvaltningsorgan, der både foreldre og barneverntjenesten representeres av advokater.

Klageadgang
Barnverntjenesten enkeltvedtak skal være skrifltige. Dersom vedtaket oppleves urimelig kan det påklages. Barneverntjenesten har plikt til å opplyse om hvordan en klage kan fremmes og om klagefrist.

Lovgrunnlag
Lov om barneverntjenester, Lov om adopsjon, Lov om barn og foreldre, Forvaltningsloven

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering