Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Brebånd i Våler - Høring

Våler kommune ønsker å søke om midler til mer utbygging av bredbånd. Våler kommune legger nå ut bredbåndsområder på høring, slik at du kan komme med innspill. Våler kommune ønsker også i år å søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om tilskudd for utbygning av høyhastighetsbredbånd på bygdene.Høringsfristen er 30 .mai 2018.

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 02.05.2018

Bredbåndsdekningen i kommunen er ikke tilfredsstillende, og arbeidet med utbygging er viktig for alle i kommunen. Vi ønsker å søke tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for utbygging av høyhastighetsbredbånd i områder med svært dårlig dekning. 

 

Vi ønsker å prioritere de om områdene med  dårligst dekning, samtidig som vi sørger for at områdene er så store at det blir bedre hastighet til flest mulig abonnenter. For å søke statlige midler er det et krav at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring slik at alle interesserte parter kan komme med sine innspill til kommunen. 

 

De områdene som ble søkt på i 2017, som ikke ble innvilget, blir gjentatt i årets søknad og utvidet til å omfatte: 

 • Strætåsen/Tøråsen
 • Ranum
 • Risberget
 • Gravberget

 

Strætåsen - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranum - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risberget - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravberget - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartutsnittet er grovskisser så plassering av boliger innenfor og utenfor områdene må ikke tolkes som absolutte.

 

Innbyggere, bedrifter, lag og foreninger og andre interesserte parter inviteres til å gi innspill til disse utbyggingsplanene før vi sender søknaden til NKOM, via Hedmark Fylkeskommune. Dokumentasjon av antall husstander i områdene som mangler tilbud, interessentlister og mulig dugnad kan øke sjansen for tildeling av offentlig støtte. Områder utenfor kartet oppfordres også til å svare på høringen. Høringsfristen er 30 .mai 2018 Våler kommune sender søknad til Hedmark fylkeskommune innen 1 juni 2018

 

Innspillene sendes på e-post til postmottak@vaaler-he.kommune.no  og merkes Bredbåndsutbygging 2018.

 

Frist for innsending av søknad fra kommunen til Hedmark Fylkeskommune /NKOM er 1 juni 2018. Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan finner du på nkom.no

 

 

Om bredbåndsutbygging 

Våler kommune ønsker å være en pådriver for å bygge ut infrastruktur slik at de fleste av kommunens innbyggere er sikret høyhastighetsbredbånd både med hensyn til kapasitet og stabilitet. I områder der tilbudet er dårlig og der det ikke forventes at kommersielle aktører vil bygge ut, vil det være nødvendig med støtte fra det offentlige. Godt bredbånd er nesten like viktig i dagens samfunn som veg og vann, da mange baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggere har tilgang til internett. Stabil og god internett-tilgang er viktig både for de som allerede bor her, næringsvirksomhet, de med fritidsboliger og for potensielle tilflyttere.

 

Kartlegging av hastighet i ulike områder vil bli iverksatt.
 

Kommunestyret vil også behandle og eventuelt vedta en foreslått kommunal tilskuddsordning som skal stimulere til aktiviteter der utbygging av høyhastighetsbredbånd er målet.  Det er viktig at kommunens innbyggere opplever Våler som en fremtidsrettet og god kommune å bo i, leve i og drive næring i. Kommunen ønsker at alle barn og unge som går på skole skal ha tilgang til de samme digitale tjenestene, uavhengig av hvor i kommunen de bor.

 

 

Mer om bakgrunn og situasjonen i Norge

De aller fleste husstander og virksomheter i Norge har tilbud om et grunnleggende bredbåndstilbud. Rundt 99,98 % av norske husstander har et tilbud om bredband med minst 4Mbit/s nedstrøms kapasitet. Et grunnleggende bredbåndstilbud på 4 Mbit/s er imidlertid ikke tilstrekkelig for det kapasitetsbehovet som norske husstander og næringsliv har i dag. Det er også en stor forskjell i bredbåndstilbudet mellom by og bygd. Mens rundt 96 % av husstander i tettbygde strøk har tilbud om "Neste-generasjons-nett" som FTTH, HFC eller VDSL, har kun 37 % av husstander i grisgrendte strøk tilsvarende tilbud.

Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til de husstander som mangler dette i dag.

I tillegg til statlige Nkom-midler vil også Hedmark Fylkeskommune bidra for de neste tre årene for å bedre bredbåndsdekningen i Hedmark.

I Våler mangler store deler av kommunen et godt tilbud om bredbånd. Grunnet spredt bosetting har de kommersielle aktørene ikke funnet lønnsomt å bygge ut slik infrastruktur i mange av disse områdene.

Våler kommune ønsker å dokumentere områder i kommunen uten et grunnleggende bredbåndstilbud som kan komme i betraktning for disse midlene og lage søknad på noen aktuelle områder i 2018 og senere år.

I disse områdene vil et samarbeid mellom kommunen, beboere og kommersielle leverandører være nødvendig for å få bygd ut bredbåndsnettet. Beboere og ildsjeler i grendene som kartlegger behov og kan bidra med dugnad som for eksempel graving av trekkrør fra grenda og ned til knutepunkt, kan bidra til å øke sjansene for å få offentlig støtte til utbygging.

 

PRIORITERING AV OMRÅDER I VÅLER I 2018

Tilskuddsordningen åpner ikke for å søke til områder som alt har et mulig tilbud om 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet eller mer i husstanden. Områder med mange husstander der tilbudet er under 10 Mbit/s nedlastingskapasitet og beboerne etterspør et bedre tilbud har størst sjanse for å få innvilget støtte.

Hytter telles ikke med i vektingen i NKOM søknader, så faste husstander er prioritert i det som nå sendes på høring.

På grunnlag av gjeldende Nkom-kriterier har Våler kommune derfor denne gang prioritert spredtbygde områder som mangler 30 Mbit/s tilbud i dag og som med høy sannsynlighet er berettiget tilskudd.

 

 

 

OM BREDBÅNDSTØTTEORDNINGEN

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Hedmark Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordningen, er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordningen skal gjelde for min. en måned i forkant av søknadsfristen. Med dette gis alle anledning til å gi innspill som kan være vesentlig for søknaden. KRITERIENE SOM EVALUERES VED TILDELING AV STØTTE ER:

 • Antall nye bredbåndstilknytninger i områder uten grunnleggende bredbåndstilbud og i områder som mangler høykapasitetstilbud
 • Kostnadseffektiv nettutbygging
 • Lokal med finansiering og egeninnsats (dugnad)
 • Plan for bærekraftig drift etter gjennomført utbygging
 • Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskapning og aktivitet for innbyggerne

  

Våler kommune

 • Telefon: 62 42 40 00
 • Webredaktør:
  Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering