Navn Tittel Telefon    
Kolstad, Wenche Arkivleder 62 42 40 07 wenche pU#nKt kolstad h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Moe, Ivar Andreas IT-konsulent 62424359 iam h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Nilsen, Finn David IKT-leder 62 42 40 15 fdn h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sævik, Eilin Bye IT-konsulent 62424025 ebs h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Taarneby, Grete Konsulent 62 42 40 05 Grete pU#nKt Taarneby h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker